Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
tel. 56 688 20 19
sp3@wabrzezno.com

foto1

SP 3

foto1

SZKOŁA

foto1

PRZYJAŹNI

foto1

SPORTU

foto1

I SUKCESU :)

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

        W dzisiejszych czasach podstawą rozwoju cywilizacji jest wiedza. Wiedza, którą nabywamy od najmłodszych lat i wykorzystujemy w codziennym życiu. Świat oparty na wiedzy wymusza od nas ciągłego uczenia się i rozwijania nabytych umiejętności.

        Unia Europejska wspiera rozwój wszystkich obywateli UE poprzez zdefiniowanie najważniejszych i najbardziej podstawowych umiejętności, które człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia, żeby osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym.

 

 

Wyróżnia się osiem podstawowych kompetencji kluczowych,  są to:

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.

2. Porozumiewanie się w językach obcych.

3.Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne.

4. Kompetencje informatyczne.

5. Umiejętność uczenia się.

6. Kompetencje społeczne i obywatelskie.

7. Inicjatywność i przedsiębiorczość.

8. Świadomość i ekspresja kulturalna.

         Od września 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wąbrzeźnie realizowała zadania w ramach  projektu unijnego pt. ”Rozwijanie kompetencji kluczowych (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce)”. Jednym z zadań  było zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych do Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie. W warsztatach terenowych, które odbyły się w maju i czerwcu bieżącego roku brało udział około 70 uczniów naszej szkoły.

 

Rozwijanie kompetencji kluczowych w matematyce  obejmuje solidną umiejętność liczenia, znajomość miar i struktur, głównych operacji i sposobów prezentacji matematycznej, rozumienie terminów i pojęć matematycznych, a także świadomość pytań, na które matematyka może dać odpowiedź. Uczeń powinien posiadać umiejętności stosowania głównych zasad i procesów matematycznych w codziennych sytuacjach oraz korzystać z odpowiednich pomocy dydaktycznych. W celu rozwijania w/w kompetencji uczniowie SP3 w kilku grupach dokonywali prostych pomiarów i obliczeń odległości za pomocą skali mapy. Klasy starsze obliczały pola powierzchni za pomocą skali oraz pracowały z arkuszami map topograficznych okolic Orłowa.  Następnie w terenie uczniowie konfrontowali poznane wiadomości z rzeczywistością. Rozpoznawali elementy linii brzegowej jeziora Wieczno, obserwowali antropologiczne, akumulacyjne i erozyjne formy  terenu. W drugiej części zajęć dokonywali pomiarów meteorologicznych, wykorzystując do tego celu przyrządy, które otrzymaliśmy z projektu. Uczniowie mierzyli temperaturę powietrza, ciśnienie powietrza, wilgotność powietrza oraz kierunek i prędkość wiatru. Obserwowali rodzaje chmur oraz zjawisko atmosferyczne(burze), która nawiedziła okolice podczas warsztatów terenowych. Ćwiczenia matematyczno-geograficzne przygotowała i przeprowadziła p. Dorota Zielińska.

Nad rozwojem kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym polegających miedzy innymi na: wyrażaniu swoich myśli, uczuć i opisywaniu zdarzenia zarówno w języku mówionym, jak i na piśmie (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) oraz umiejętności  utrzymywania kontaktów z innymi ludźmi na polu nauki i komunikacji  czuwała p. Alina Barszcz.

            Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne podczas zajęć warsztatowych rozwijała z uczniami p. Iwona Gorczyńska. Nauczycielka wyjaśniała podstawowe procesy zachodzące w przyrodzie, a także opisywała zasady funkcjonowania technologii i umiejętność ich zastosowania. Ponadto uczniowie mieli możliwość  rozpoznania głównych cech badania naukowego, które pozwalają zrozumieć otaczający świat.

          Uczniowie wykonywali doświadczenia w trzyosobowych grupach. Wiedzę zdobytą  na lekcjach chemii mogli wykorzystać w badaniu substancji obecnych w życiu codziennym. Na warsztatach można było sprawdzić, w których produktach zawarta jest skrobia, jaki odczyn ma proszek do prania i sok z cytryny, a także napisać tajną wiadomość przy pomocy mleka. Pod koniec zajęć nastąpił wybuch wulkanu, spacery w probówkach i uwalnianie  ducha chemii..
         Warsztaty terenowe przyniosły dużo nowej wiedzy i umiejętności poprzez naukę i zabawę. Kolejne wyjazdy edukacyjne zaplanowano na październik 2019 roku. Do zobaczenia.                                                                  

Dorota Zielińska

 

ZARZĄDZENIE Nr 51/2019
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
z dnia 6 września 2019 r.
w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych organizowanych
przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2019/2020

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) w związku z § 1-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) oraz w związku z § 23 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 67/17 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1.W roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego organizuje się następujące konkursy przedmiotowe:
1) biologia;
2) chemia;
3) fizyka;
4) geografia;
5) historia;
6) język angielski;
7) język francuski;
8) język hiszpański;
9) język niemiecki;
10) język polski;
11) język rosyjski;
12) matematyka;
13) informatyka.

2. Konkursy są kierowane do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem.

3. Udział uczniów w konkursach przedmiotowych jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 2. Zatwierdza się Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3.1. W celu przygotowania i przeprowadzenia konkursów przedmiotowych, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powoła zarządzeniami wojewódzkie i rejonowe komisje konkursów przedmiotowych, oddzielnie dla każdego przedmiotu, ustalając ich skład osobowy.


2. Członków rejonowych komisji konkursów przedmiotowych powołuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty na wniosek przewodniczących wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych.

3. Członków szkolnych komisji konkursów przedmiotowych powołuje zarządzeniem dyrektor szkoły organizującej dany konkurs przedmiotowy.

4. Zadania wojewódzkich, rejonowych i szkolnych komisji konkursowych określa regulamin o którym mowa w § 2 niniejszego zarządzenia.

§ 4. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, zobowiązuje przewodniczących wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych do nadzoru nad opracowaniem i wdrożeniem przez wiceprzewodniczących wojewódzkich komisji konkursowych regulaminów szczegółowych wraz z zestawami zadań, na kolejne trzy etapy konkursu zgodnie z regulaminem ogólnym, o którym mowa w § 2 niniejszego zarządzenia oraz do realizacji zadań określonych w tym regulaminie.

§ 5.
Obserwatorami konkursów mogą być upoważnieni przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty pracownicy nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.


§ 6. Środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia konkursów organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na etapie rejonowym i wojewódzkim zapewnia organizator.

§ 7. Nadzór nad wykonywaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Marek Gralik

Jak co roku uczniowie SP3 włączyli się w akcję „Sprzątania Świata”, która ma na celu uaktywnienie i integrację społeczności szkolnej oraz zachęcenie młodych ludzi do działań na rzecz poprawy stanu  środowiska przyrodniczego.

 W piątek 20.09.2019r. dzieci z klas I-III wraz z wychowawcami oraz   klasy IV-VII pod opieką nauczycieli przyrody i wychowania fizycznego udały się na Podzamcze.  Uczniowie sprzątali teren parku na Górze Zamkowej, ruiny zamku, fragment trasy ścieżki rowerowej nad Jeziorem Zamkowym ,  plażę, amfiteatr.  Porządkowali także teren wokół Szkoły Podstawowej nr 3. Zebrano łącznie 15 średnich worków śmieci, w tym najwięcej szkła i  plastiku.

Wszyscy uczniowie pracowali, jak co roku, z dużym zaangażowaniem, traktując udział w akcji  jako dobrą zabawę i jednocześnie pracę -  bardzo potrzebną naszemu środowisku.

Koordynatorem akcji była Lidia Będziechowska.

Warszawa, 1 października 2019 r.

800 080 222
– rusza całodobowa bezpłatna infolinia
dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów


Już od dziś, 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy
w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej
i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się
ze specjalistami z
Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie
w najtrudniejszych sytuacjach.

Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których
nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi.
Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet
w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się
po wsparcie.

W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA
to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji. Więcej na temat wyników konkursu na stronie internetowej MEN.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Pod koniec września 2019 roku w klasie IV b odbył się „Jesienny wieczór gier w języku polskim i języku angielskim”. Uczniowie i ich rodzice spotkali się, aby  spędzić wieczór, grając w różne gry. Na początku spotkania rodzice rozwiązywali zagadki zadawane przez dzieci. Nie zabrakło znanych gier planszowych, takich jak: „Chińczyk”, „Warcaby”, „Domino”. Dzieci okazały się wspaniałymi graczami, trudno było z nimi wygrać.

         Ciekawą propozycją dla  uczestników spotkania były gry w języku angielskim. Dzieci oglądały także krótki filmik przedstawiający pory roku w Wąbrzeźnie. Na tablicy interaktywnej rozwiązywały różne zagadki w języku angielskim, liczyły, układały puzzle. Brały udział w quizach, które rozwiązywały wraz z rodzicami przy pomocy smartfonów. Wykonywały także zadania związane z kodowaniem. Ponadto, uczniom i ich rodzicom przedstawione zostały wskazówki usprawniające proces uczenia się oraz przydatne strony do nauki języka angielskiego.

      Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Organizatorkami wieczoru gier były pani Judyta Latuszek i pani Magdalena Dąbrowska.

 

(jl, md)